Nhận lấy Iphone 12 ngay

Ngay khi đăng ký Form này có nghĩa là bạn đồng ý với quy định của công ty.

Đạt Target trong 2 tháng liên tiếp sẽ được nhận ngay Iphone 12. Nếu 2 tháng không đạt, bạn sẽ bị mất 2 triệu (mỗi tháng 1 triệu cho 2 tháng).

Tháng đăng ký đạt doanh số: ví dụ tháng 11 + 12 có những options sau cho giải thưởng iphone 12:

  • Target nhỏ phạt lớn: 2 tháng liên tiếp đạt 300k, không đạt target của 2 tháng đăng ký: phạt tổng 5 triệu

  • Target lớn phạt nhỏ: 2 tháng liên tiếp đạt 400k, không đạt target của tháng đăng ký: phạt tổng 1 triệu làm trường dữ liệu lựa chọn option

    FORM

    Chủ đề nhận KPI rước ngay IPhone 12!
    Ip12